สำนักงานผู้อำนวยการ

 

            นายกฤษฎา  พลายหมื่นไวย                                          นางสาวอัญชลี  พรามจร

             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                            หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460  

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.