สายตรงผู้อำนวยการ

สายตรงผู้อำนวยการ

        สามารถโทรภายในสายตรงผู้อำนวยการได้ที่หมายเลข  044-009009  ต่อ    9466

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.