ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
1haked by advancedhaked by advancedhaked by advanced
2การละเล่นพื้นบ้านตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาอรนุช อินตา2561
3ศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาสกุล วงษ์กาฬสินธุ์2561
4ศักยภาพการจัดการโลจิสติกสีเขียวเพื่อสร้างการได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดนครราชสีมาศิริพร เลิศยิ่งยศ2561
5การออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้าว : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงสีข้าวชุมชนหมู่ 2 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมารดามณี พัลลภชนกนาถ และคณะ2561
6ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กงานโครงสร้างสุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์2561
7การสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเอกราช หนูแก้ว และ เอกรัตน์ เอกศาสตร์2561
8การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานพดล เพิ่มสมบูรณ์2561
9การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพรณีย์ ตะกรุดทอง2561
10การพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตำบลหมื่นไวยพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ และทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์2561
11กระบวนการสร้างสรรค์ละครสำหรับเด็ก (หุ่นกระดาษ)ณัฐญาพร ดอกจันทร์2561
12สื่อมัลติมีเดียเพื่อการสืบสานภูมิปัญญาและสร้างความตระหนักรู้การทำขนมจีนประโดกเกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน2561
13การศึกษาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานกองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสุภารัตน์ ชัยมีแรง2561
14การพัฒนาระบบการยืมคืนเครื่องมือและการส่งซ่อมเครื่องมือของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวันวิสาข์ สุขสำราญ2561
15การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากใบขี้เหล็ก และดอกต้อยติ่งชัญญา ไทยสะเทือน2561


พบทั้งหมด 358 รายการ รวมทั้งหมด : 24 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.