ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
1โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยกลไกการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมการุณย์ ศุภมิตรโยธิน2563
2การพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับบริบท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในยุคของการเปลี่ยนแปลง ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโกสินทร์ ชำนาญพล และคณะ2563
3การประยุกต์ใช้ค่าเมตาบอลิกฮอร์โมนและลิโพโปรตีน ร่วมกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติดในโคนม ในเขตพื้นที่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาแคทรียา สุขวรรณ2563
4แบบจำลองการวิเคราะห์และค้นหากฎความสัมพันธ์ของการสั่งอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษาร้านอาหารประเภทภัตตาคารในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา ศุภชานันท์ วนภู2563
5แนวทางพัฒนางานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานรากร งาคชสาร2563
6ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวโลโกเทอราปีต่อระดับความหมายในชีวิตและความซึมเศร้าของนักศึกษาครุศาสตร์สมร แสดงอรุณ และจันทร์เพ็ญ แสงอรุณ2563
7การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ชุด สะอ๋อนเจ่น ขนมเส่น บ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานวลรวี กระต่ายทอง และชุมพล ชะนะมา2563
8การพัฒนาระบบติดตามผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาชัยวัฒน์ธนา รัตนศิริกรณ์2563
9ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ และคณะ2562
10การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน และคุณค่าผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาธนิดา ผาติเสนะ และฐิติมา โพธิ์ชัย2562
11การแปรค่าตามความดันของอุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยวดยิ่งชนิดสองแถบพลังงานไทยปัญญา จันปุ่ม2562
12การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจสมรรถนะหลักของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปัทมาภรณ์ อำไพกูล2562
13การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนศุภชานันท์ วนภู และคณะ2562
14การพัฒนาระบบฝึกประสบการวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศุภฤกษ์ คำแปล2562
15การสร้างภูมิคุ้มกันหนี้สินเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสิริกร บุญสังข์ และคณะ2562


พบทั้งหมด 431 รายการ รวมทั้งหมด : 29 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.