ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับสำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562


ส่วนที่ 3 รายงานการประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ 1-8)


             ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปี

             ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง

             ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

             ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร

             ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

             ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย

             ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

             ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.