ยุทธศาสตร์การวิจัย

ข้อมูลยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดาวน์โหลด คำนำ

ดาวน์โหลด สารบัญ

ดาวน์โหลด บทที่ 1

ดาวน์โหลด บทที่ 2

ดาวน์โหลด บทที่ 3

คณะกรรมการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์

           ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ

 

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.