กลุ่มงานเผยแพร่และบริการงานวิจัย

นางรุจิรา ริคารมย์

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานเผยพร่และบริการงานวิจัย

หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9462  

 

   

นางสาวสุดารัตน์  ม่วงกลาง                                            นายวิศวมาศ ภักดีกุล

       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย                                            ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.