กลุ่มงานเผยแพร่และบริการงานวิจัย

  

                   นางรุจิรา ริคารมย์                                           นางสาวสุดารัตน์  ม่วงกลาง                                               นายวิศมาศ  ภักดีกุล

                   นักวิชาการศึกษา                                                        เจ้าหน้าที่วิจัย                                                         นักวิชาการศึกษา

           หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9462                   หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460                             หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.