คณะผู้บริหาร

                                                          

 

 

    รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

                                                                            

                                                                                               นางภควรรณ ศกุนตนาค

                                                         หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.