ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

โดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชสีมา

 

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นและยกระดับสู่ระดับประเทศและนานาชาติ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในสี่ปี

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.