กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 

 

           นางสาววรรณษา  แสนลำ                                               นางสาวนัฏฐา  มณฑล 

                         นักวิจัย                                                                           นักวิจัย

 

            นางสาวชณุตพร  พิทยากูล                                         นางสาวพันนิภา  แสนลำ

                      เจ้าหน้าที่วิจัย                                                            เจ้าหน้าที่วิจัย

 

หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9461, 9464

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.