แบบฟอร์มการขอทุน

แบบฟอร์ม

เรื่อง

เอกสารการส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2565
การส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2565
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการส่งฉบับสมบูรณ์ ปีงบ 2564
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (ปัจจุบัน 2566)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม เรื่อง การขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (ปัจจุบัน 2566)
ดาวน์โหลด
หนังสือราชการ
การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลด
หนังสือราชการ
เอกสารแนบ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
แบบสอบถาม การใช้ประโยชน์จากรายงานการวิจัย
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
แบบรายงานการเงิน
ดาวน์โหลด
เอกสารส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ (งปม.แผ่นดิน)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ
ขอคืนทุนสนับสนุน
ดาวน์โหลด
คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
ดาวน์โหลด

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.