ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
The Development of Information Systems to Monitor and Prediction the Recidivism of Children and Juveniles

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ศุภชานันท์ วนภู และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและทำนายการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Development of Information Systems to Monitor and Prediction the Recidivism of Children and Juveniles
ปีงบประมาณ:
2562
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.