ฐานข้อมูลงานวิจัย

การแปรค่าตามความดันของอุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยวดยิ่งชนิดสองแถบพลังงาน
The pressure dependence of the critical temperature in two-band superconductors

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ไทยปัญญา จันปุ่ม
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การแปรค่าตามความดันของอุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยวดยิ่งชนิดสองแถบพลังงาน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The pressure dependence of the critical temperature in two-band superconductors
ปีงบประมาณ:
2562
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.