ฐานข้อมูลงานวิจัย

แบบจำลองการวิเคราะห์และค้นหากฎความสัมพันธ์ของการสั่งอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษาร้านอาหารประเภทภัตตาคารในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา
Analysis and Association Rules Discovery of Food Ordering Model for Optimizing the Restaurants Entrepreneur by Data Mining Technique : Case Studies of Restaurants in Nakhon Ratchasima Municipality

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ศุภชานันท์ วนภู
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
แบบจำลองการวิเคราะห์และค้นหากฎความสัมพันธ์ของการสั่งอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษาร้านอาหารประเภทภัตตาคารในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Analysis and Association Rules Discovery of Food Ordering Model for Optimizing the Restaurants Entrepreneur by Data Mining Technique : Case Studies of Restaurants in Nakhon Ratchasima Municipality
ปีงบประมาณ:
2563
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.