ฐานข้อมูลงานวิจัย

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยกลไกการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
The development of Ban Khok Krachai community as a cultural tourism destination with participation process

ชื่อผู้ทำวิจัย:
การุณย์ ศุภมิตรโยธิน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยกลไกการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The development of Ban Khok Krachai community as a cultural tourism destination with participation process
ปีงบประมาณ:
2563
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.