วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงค์        1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน
                            2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในด้านวิชาการและงานวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
                               
กำหนดเผยแพร่  3 ฉบับ  ต่อปี
                                ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
                                ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
                                ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
การเผยแพร่   มอบให้ห้องสมุดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีห้องสมุดหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ห้องสมุดของสื่อมวลชน และโรงเรียนเครือข่าย
สถานที่ติดต่อ            สำนักงานกองบรรณาธิการ
                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
                        ถนนอิสรภาพ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600
                        โทรศัพท์ 0-2890-1801  ต่อ 2142
                        โทรสาร 0-2890-2294
                        e-mail : journal.human@dru.ac.th
                        http://research.dru.ac.th/h-journal/
 
จัดพิมพ์ที่                    ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทันใจ
                        1053/20 ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน
                        กรุงเทพฯ 10150
                                โทร. 0 2415 4944-5
 
  • บทความในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ ไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ และไม่ใช่ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการและ/หรือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
  • บทความที่ได้รับตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review)
 

บทบรรณาธิการ

               วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักวิชาการ กองบรรณาธิการ และคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ได้ใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย สาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในด้านวิชาการและงานวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
       วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย เนื้อหาของบทความทั้งหมดมีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์หลายสาขาทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

    ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้บริหารทุกท่านที่ผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับนี้  ขอขอบคุณกองบรรณาธิการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ให้วารสารฉบับนี้สำเร็จเรียบร้อยอย่างมีคุณภาพและขอเชิญชวนร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป

     สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและขอขอบคุณยิ่ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   โดย Wissamas
อ่าน 99 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.