????????ในภาพอาจจะมี ข้อความ????
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนสู่ฐานราก????????????
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
กรอบประเด็นการวิจัยที่จะให้การสนับสนุน ดังนี้
? 1. ด้านเกษตรกรรมและอาหาร
? 2. ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ
? 3. ด้านวิสาหกิจชุมชน
? 4. ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง
? 5. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
? 6. ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
 
งบประมาณสนับสนุน จำนวน 1,300,000 บาท โดยมีกรอบการจัดสรร ดังนี้
1. ชุดโครงการ (ร้อยละ 70) จำนวน 910,000 บาท ไม่เกินชุดโครงการละ 200,000 บาท
2. โครงการวิจัยเดี่ยว (ร้อยละ 30) จำนวน 390,000 บาท ไม่เกินโครงการละ 130,000 บาท
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://bit.ly/2Wj5rix หรือ QR code ที่ปรากฏ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
หน่วยประสานงานการวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คุณดารณี คำสวัสดิ์ โทรศัพท์ 044-224757
 
***ผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper) จำนวน 2 ชุด ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมส่งทางอีเมล์ daranee@g.sut.ac.th ภายในวันที่จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น***

วันที่ 4 เมษายน 2563   โดย Wissamas
อ่าน 207 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.