ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

มหาวิทยาลัยพะเยา
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 “Impact Rankings University”
28 – 29 มกราคม 2564
ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
http://www.prc.up.ac.th

กองบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

Email
prconference@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ
โทร 0 5446 6666 ต่อ 1048
โทรศัพท์มือถือ 08 2629 1970
โทรสาร 0 5446 714

ติดต่อเอกสารบทความวิจัย (วริศรา คลังนุ่ม, รัชฏาภรณ์ แก้วสืบ)
ติดต่องานด้านทั่วไป (สิริทัชญา พามณี, จักรพงค์ มาลีพัตร)


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 8 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.