การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย  "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น  ก้าวไกลสู่สากล"

วันเสาร์ที่  28  สิงหาคม  2553   ณ  หอประชุมอนุสรณ์  70 ปี 

  หลักการและเหตุผล

              การวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่นอกจากการสอนแล้ว  จะต้องค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทั้งในชุมชนและในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งมีปรัชญาว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยบทบาทและพันธกิจที่นอกเหนือจากการสอนแล้วยังจะต้องส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแล้วยังจะต้องส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น  โดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ให้เป็นที่ปรากฎต่อสาธารชนและแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยขึ้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร 9 ชั้น  4 

                                เบอร์โทรศัพท์  044-272941  โทรสาร  044-272941

                                เบอร์ภายใน  1516

รายละเอียดโครงการ 

ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอ 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2553   โดย
อ่าน 868 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.