Download

ปฏิทินการดำเนินงาน  Download

ขั้นตอนการดำเนินงาน Folwchat Download

ลงทะเบียนการส่งเอกสารเชิงหลักการ  Concept Paper  https://shorturl.asia/2gBjb

1. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2564 

      1.1 ประกาศหลักเกณฑ์โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ 

      1.2 เอกสารเชิงหลักการ  Concept Paper ฟอร์มที่ 1 หรือ ฟอร์มที่ 2  (ปริ้น 3 ชุด)   

2. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยลักษณะร่วมทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2564 

      2.1 ประกาศหลักเกณฑ์การวิจัยลักษณะร่วมทุนวิจัย

      2.2  เอกสารเชิงหลักการ  Concept Paper ฟอร์มที่ 1 หรือ ฟอร์มที่ 2  (ปริ้น 3 ชุด)   

3. หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2564

      3.1 ประกาศหลักเกณฑ์การวิจัยพื้นฐาน 

      3.2 เอกสารเชิงหลักการ  Concept Paper ฟอร์มที่ 1 หรือ ฟอร์มที่ 2  (ปริ้น 3 ชุด)   

4. หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2564

      4.1 ประกาศหลักเกณฑ์การวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน

      4.2 เอกสารเชิงหลักการ  Concept Paper ฟอร์มที่ 1 หรือ ฟอร์มที่ 2  (ปริ้น 3 ชุด)   

5. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2564   

      5.1 ประกาศหลักเกณฑ์โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

      5.2 เอกสารเชิงหลักการ  Concept Paper ฟอร์มที่ 1 หรือ ฟอร์มที่ 2  (ปริ้น 3 ชุด)   

 

แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย Full Proposal   

แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย Full Proposal  (R2R)

 


วันที่ 28 ตุลาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 1,061 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.