วารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเอกสารวิชาการ ออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม) โดยบทความแต่ละเรื่องจะได้รับการประมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบ Double-Review  ทั้งนี้บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรือเผยแพร่ใน  Proceedings มาก่อน

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cultureskru/index

ประกาศรับบทความบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับปฐมฤกษ์ วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 

ประเภทบทความ : บทความวิจัย, (Research article), บทความวิชาการ (Academic Article), บทวิจารณ์หนังสือ (Book review), บทความปริทัศน์ (Review article) และ บทความรับเชิญ (invited article)

บทความที่เปิดรับ : บทความด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ได้แก่ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ศิลปะการแสดง แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล งานช่างฝีมือดั้งเดิม การเล่นพื้นบ้าน การกีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และลักษณะอื่น

ช่องทางรับบทความ : วารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้ระบบของ TCI Thaijo 2  ท่านที่สนใจส่งบทความขอให้ลงทะเบียน (Register) ก่อน หรือหากลงทะเบียนแล้วให้ล็อคอิน เพื่อส่งบทความตามขั้นตอนผ่านหน้าส่งบทความ (Submissions)

ติดต่อ : มานพ อ่อนแก้ว ผู้ช่วยบรรณาธิการ ฝ่ายจัดการวารสาร โทรศัพท์: 074-336946

***ช่วงเวลาเปิดรับบทความ : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 **


วันที่ 8 ธันวาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 108 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.