ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stej


วันที่ 18 มีนาคม 2564   โดย Wissamas
อ่าน 174 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.