ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศผลข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนวิจัยการสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาได้ที่ลิงค์

วันที่ 21 ตุลาคม 2565   โดย admin
อ่าน 48 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.