กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 14

The 14th Hatyai National and International Conference

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 - 09.20 น.
Brenden Legros

พิธีเปิด กล่าวรายงาน

โดย รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ

 
Brenden Legros

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

09.20 - 09.30 น.

รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานร่วมจัดการประชุม และวิดีทัศน์แสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

09.30 - 11.30 น.

บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรระดับประเทศ

 

11.30 - 12.00 น.

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

(ระดับชาติ)
- มนุษยศาสตร์
- สังคมศาสตร์
- การศึกษา
- บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ระดับนานาชาติ)
- Education
- Social Science

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 16.00 น.

นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

(ระดับชาติ)
- มนุษยศาสตร์
- สังคมศาสตร์
- การศึกษา
- บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ระดับนานาชาติ)
- Education
- Social Science

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565   โดย admin
อ่าน 736 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.