ขอเชิญชวนคณาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
.
- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการสมัคร
1. อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 60 คน ที่มีความตั้งใจและแผนจะ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร 3 วัน
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลงานหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร หรือผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน
.
- การสมัคร
ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/d5zZJ5Sk6J62quZL8
- หมายเหตุ
*ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีร่างบทความวิจัย ที่มีความก้าวหน้าร้อยละ 50 เป็นต้นไป มีส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์หรือพิมพ์เอกสารต้นฉบับส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ซึ่งสามารถส่งได้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566


วันที่ 20 เมษายน 2566   โดย admin
อ่าน 97 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.