ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์มูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผลข้อมูลวิจัย"

 

        ด้วยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง  "เทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์มูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผลข้อมูลวิจัย" รุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  สำนักคอมพิวเตอร์ และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://bsris.swu.ac.th/stat/stat.htmal 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  0-2649-5000  ต่อ 7600


วันที่ 3 เมษายน 2554   โดย
อ่าน 863 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.