ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย  ครั้งที่  7

                               "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น  ก้าวไกลสู่สากล"

 

           ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  กำหนดจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย  ครั้งที่  7  ในวันที่  18  สิงหาคม  2554  ณ  ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนแนวความคิด  ประสบการณ์ในการวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย

           ในการนี้  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ ฯ  ดังกล่าว  โดยท่านสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15  กรกฎาคม  2554

 

โทร  044-272941

E-mail :  vijaikorat@yahoo.co.th

http://www.nrru.ac.th/rdi

 

 


วันที่ 22 พฤษภาคม 2554   โดย
อ่าน 864 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.