สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ประจำปี 2556 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยและสนับสนุนทุนดำเนินการวิจัยรวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เกิดนักวิจัยใหม่ พร้อมทั้งมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เพื่มากขึ้น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          1. เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสอน) ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานครับ 1 ปี ขึ้นไป
          2. เป็นผู้ที่ไม่เคยรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดๆในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยภายในระยะเวลา 3 ปี
          3. เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
          4. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงของเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามรถ Download ใบสมัครได้ที่  หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 โดยส่งใยสมัครมายังสถาบันวิจัยและพฒนา อาคาร 9 ชั้น 4 หรือ E-mail: vijaikorat@yahoo.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 044-272941 ภายใน 1516,1672


วันที่ 14 ธันวาคม 2555   โดย
อ่าน 855 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.