ด้วย ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการเสวนาเรื่่อง "การสำรวจความพึงพอใจขององคืกรและผู้ที่เกี่ยวข้อ (stakeholder)" ขึ้นในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ห้องประชุม 5-2 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความพึงพอใจ วิธีการวัดและการสร้างแบบสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจตลอดจนสามรถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือสถานประกอบการธุรกิจของตนเอง

       ในโอการสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และโปรดพิจารณาเชิญชวน ประชาสสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานของท่านด้วย ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการต้อนรับ ขอความกรุณาตอบกลับโดยแจ้งทางโทรสาร 02-580-0064 โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 528, 128, 445 หรือ Email : research@dpu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิการยน 2555 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


วันที่ 14 ธันวาคม 2555   โดย
อ่าน 913 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.