มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 : ความรู้สู่เชิงพานิชย์นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 - วันจันทร์ 29 กรกฏาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมประกอบไปด้วย การปฐกถาและการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ของบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) และ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน นั้น
    ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดหรือหน่วยงาน เข้าร่วมผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการฯ ทั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ www.research.nu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการจัดการผลผลิตการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641

วันที่ 22 มีนาคม 2556   โดย
อ่าน 904 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.