ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo) ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติสำหรับเชื่อมโยงองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ใน 4 มิติ มิติเชิงวิชาการ, มิติเชิงนโยบาย, มิติเชิงเศรษฐกิจ และมิติเชิงสังคม/ชุมชน โดยในปี 2556 ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 23 – วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. และภายในงานดังกล่าว วช. ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indeian Council of Social Science Research – ICSSR) สาธารณอินเดีย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 7 “The 7th NRCT – ICSSR Joint Seminar on Inclusive Growth, Poverty Reduction and Human Security” ขึ้น ภายในงานดังกล่าวด้วยกล่าวด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดีย ในประเด็นเกี่ยวกับ Inclusive Growth, Poverty Reduction และ Human Security เพื่อการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็นแนวทางการกำหนดทิศทาง/นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกันระหว่างประเทศไทยและอินเดีย รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความีร่วมมือรายละเอียดดังนี้

          ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญทุกท่าน/บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในกลุ่มเรื่องที่สนใจผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556 โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถตัดพิมพ์บัตรที่บุบาร์โค๊ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ์และเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 


วันที่ 7 กรกฎาคม 2556   โดย
อ่าน 916 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.