ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18 กันยายน  2552  ณ ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์  นักวิจัย นิสิต  นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน อันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป   ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในการเปิดงาน  ดังนั้นจึงขอเชิญคณาจารย์ส่งบทความวิจัย จำนวนไม่กิน 10 หน้า
A4  รายละเอียดติดต่อสอบถาม สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอร์ภายใน 1516  


วันที่ 26 กรกฎาคม 2552   โดย
อ่าน 884 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.