Download เอกสารแนบ

รางวัลมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย
Toyota Thailand Foundation Award
แหล่งรางวัล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีนโยบายที่จะประกาศและคัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่นเข้ารับรางวัลเป็นประจำทุกปี
ลักษณะผลงาน
 1. เป็นผลงานวิชาการของนักวิชาการไทย ที่จัดพิมพ์ในรูปของหนังสือหรือต้นฉบับที่พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ที่มีการนำเสนอถูกต้องตามจารีตของงานวิชาการ
 2. เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือ เคยตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พิมพ์ครั้งแรก จนถึงวันเปิดรับผลงาน (2 มีนาคม 2552)
 3. มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ (Original) หรือแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลของผู้แต่งอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
 4. ไม่เป็นผลงานในลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ไม่เป็นงานแปล หรืองานรวบรวมข้อมูล
 5. เป็นผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ/สถาบันทางวิชาการ/สถาบันทางวิชาการ/สถาบันการศึกษา/สมาคมวิชาชีพว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาพในการเสนอเข้ารับการพิจารณาให้รับรางวัล
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. หนังสือที่รับรางวัล จะต้องจัดพิมพ์ใหม่หรือปรับเปลี่ยนปกหนังสือโดยมีข้อกำหนด ดังนี้
  • ปรากฏตรารางวัล TTF AWARD, ตรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตรามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย บนปกหนังสือ
  • ต้องพิมพ์คำประกาศเกียรติคุณ คำแถลงของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยแทรกในหนังสือที่ได้รับรางวัล
 2. โครงการจะมอบเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือรอบใหม่ให้กับสำนักพิมพ์จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท
 3. จะต้องจัดพิมพ์หนังสือให้แล้วเสร็จก่อนวันจัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัล TTF AWARD ที่จะจัดขึ้นในราวเดือนตุลาคม 2552
 4. เจ้าของผลงานจะต้องจัดส่งหนังสือ จำนวน 100 เล่ม ให้แก่คณะกรรมการรางวัล TTF AWARD เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หนังสือและการจัดงาน ในกรณีที่หนังสือมีมูลค่าสูง จะขอรับหนังสือในมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่สนับสนุนการจัดพิมพ์
 5. หากหนังสือที่ได้รับรางวัลมีการพิมพ์ซ้ำในระยะเวลา 3 ปี ทางโครงการรางวัล TTF AWARD ขอคงรูปแบบการจัดพิมพ์ตามข้อ 1 ไว้
การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ และหนังสือรับรองคุณภาพของผลงานวิชาการ จำนวน 3 ชุดมาที่ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สวท. สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 รวบรวมส่งต่อไป
ระยะเวลา
ประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม
ประเภทรางวัล
 1. รางวัลเกียรติยศ 1 รางวัล เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 2. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ ด้านละ 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ
หน่วยงานที่ติดต่อ
โครงการรางวัล TTF AWARD
งานวางแผนและบริหารงานวิจัย
ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1816-7 โทรสาร 0-2564-3937

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   โดย
อ่าน 925 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.