• รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 • เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 
  ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00-19.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  โปรดส่งใบสมัครและเอกสารฉบับนี้มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
  โทร. 02-473-7000 ต่อ 1600,1601 อีเมล์ rdibsruinfo@gmail.com หรือ stomgust@yahoo.com
  ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
 • ส่งด้วยตนเองได้ที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ส่งทางจดหมายมาตามที่อยู่ดังนี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๖๐๑ ซ.อิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐ โทรสาร (FAX) : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑
   • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทาง http://research.bsru.ac.th
   • เข้าร่วมโครงการ 
  • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
  • เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
   ๑. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๕๐ ปี 
   ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาต่าง ๆ
   ๓. ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
   ๔. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
   ๕. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
   ๖. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
   ๗. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเครือข่าย (วช.) ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559   โดย
อ่าน 867 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.