ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดจันทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการบริหารงานวิจัย องค์ประกอบของการบริหารงานวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย การประเมินผลโครงการ และการใช้ผลงานวิจัยอย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิผล รวมถึงนำมาปรับใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยได้

DOWNLOAD


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559   โดย
อ่าน 914 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.