วารสารวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการ ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 สอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th/ และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6645


วันที่ 4 มกราคม 2560   โดย
อ่าน 918 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.