กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7
118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2727 3399 
โทรสาร 0 2374 4252


วันที่ 7 พฤษภาคม 2560   โดย
อ่าน 860 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.