เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  เช่น   ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ธรณีวิทยา และคณิตศาสตร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ  สัตววิทยา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เช่น  โภชนศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาการสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  5. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  เช่น  เทคโนโลยีการศึกษา  เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  6. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

         โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็ นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น

ผู้สนใจสามารถส่งบทความมาให้กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารได้ที่เว็บไซต์ http://sci.rmu.ac.th/journal

- วารสาร ฉบับที่ 1 ปี 2561 กำหนดขอรับบทความภายใน วันที่ 30 เมษายน 2561

- วารสาร ฉบับที่ 2 ปี 2561 กำหนดขอรับบทความภายใน วันที่ 30 ตุลาคม  2561

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      ผศ. ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย               โทรศัพท์  083-2862515

      ดร.  สุนันทา  กลิ่นถาวร                  โทรศัพท์  084-428596

อีเมล์ scijournal@rmu.ac.th


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   โดย
อ่าน 1,218 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.