อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การอุดหนุนทุนวิจัย พ.ศ. 2553 และสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายหลังจากที่หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วนั้น ผู้รับทุนต้องดำเนินการเผยแพร่ผลงานลงในเอกสารการประชุมวิชาการ ( Full Proceeding ) หรือวารสารทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ผู้รับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 – 2560 กรอกข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์
 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา www.rdi.nrru.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนได้ที่ : https://is.gd/RjmifM

กรอกข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ : https://goo.gl/forms/WSCLPux8Nt5qRkod2


วันที่ 23 มกราคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 397 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.