- รางวัลสภาวิจัยเเห่งชาติ -
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย
และนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ และมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติขึ้น จำนวน ๔ ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนา
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งเชิงสังคม ชุมชน เชิงอุตสาหกรรม
หรือพาณิชย์ เชิงวิชาการ และเชิงนโยบาย ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย ในสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ จำนวน ๑๒ สาขาวิชาการ ได้แก่

          ๑. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

          ๒. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          ๓. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

          ๔. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

          ๕. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

          ๖. สาขาปรัชญา

          ๗. สาขานิติศาสตร์

          ๘. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

          ๙. สาขาเศรษฐศาสตร์

          ๑๐. สาขาสังคมวิทยา

          ๑๑. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

          ๑๒. สาขาการศึกษา

  ประกาศรับสมัครการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยเเห่งชาติ

              - รางวัลผลงานวิจัย 
 
สามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวันเเละเวลาราชการ)
 
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ โทร. 02 561 2445 ต่อ 525
 
- รางวัลผลงานวิจัย               โทร. 02 561 2445 ต่อ 507
 
- รางวัลวิทยานิพนธ์              โทร. 02 561 2445 ต่อ 525
 
- รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โทร. 02 561 2445 ต่อ 508-509
 

วันที่ 20 มีนาคม 2562   โดย
อ่าน 242 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.